POLITYKA

PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies określa sposoby i zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników, tj. osób korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.siedemzrodel.pl. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i plików cookies. Administratorem danych osobowych jest psycholożka Ewelina Gawenda, NIP 6511709292, ul. Rocha 6 lok. 4 15-879 Białystok. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem mailowym siedem.zrodel@gmail.com

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

I. Kategorie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wykonania usługi. Niepodanie danych może spowodować brak możliwości wykonania umowy. Podanie danych, które nie są niezbędne do świadczenia danej usługi lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika na ich dalsze przetwarzanie. W tym celu przetwarzanie odbywa się na podstawie decyzji i zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Komunikacji, w tym telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, w tym w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji);

 1. Kontakt e-mailowy – celem skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędnie jest przekazanie adresu e-mail. W treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są: celem nawiązania kontaktu. Podstawa prawna: (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 3. Działalność w social mediach – Administrator przetwarza Twoje dane osobowe przekazane za pośrednictwem funpage’u Siedem Źródeł. Psychoterapia i Praca ze Snami oraz profilu na Instagramie siedemzrodel. Dane osobowe podawane na funpage’u i profilu na Instagramie będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania funpage’em i profilem na IG, komunikowania się z Tobą oraz kierowania do Ciebie treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

 4. Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie w przypadku „polubienia” funpage’a lub profilu na IG. Obserwujesz lub zostawisz swoje dane na funpage’u lub profilu na IG, np. komentarz pod postem. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia funpage’a i profilu na IG lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

 5. Zasady odnoszące się do funpage’a ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest funpage ustala podmiot zarządzający tymi portalem (np. Facebook)

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO;

 • dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów;

 • kontaktu w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego.

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych celów oraz:

 • przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych celem wykorzystania cookies i administrowania Stroną internetową.

III. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z  przyjmowaniem pytań kierowanych za pośrednictwem drogą mailową, telefoniczną (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zapytania. Ponadto dane te będą przetwarzane przez okres archiwizacji celem zabezpieczenia jako ewentualnych dowodów w postępowaniu sądowym. Prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z „polubieniem” lub „obserwowaniem” funpage’a na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram) oraz dane osobowe, (np. dodanie komentarza, opinii itp.) będą przetwarzane przez okres istnienia funpage’a lub konta na portalu społecznościowym

 • Zasady korzystania z danego portalu społecznościowego ustalane są przez administratora tego portalu i wynikają z jego regulaminu i polityki prywatności. Użytkownik może usunąć swoje dane z portali społecznościowych zgodnie z regulaminem danego portalu.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.

 • Dane osobowe przetwarzane w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.

 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

 • Jednakże po wycofaniu zgody dane te mogą być przetwarzane celem ewentualnych roszczeń zgodnie z okresem przedawnienia . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. Odbiorcach danych osobowych

 • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, takich jak dostawca oprogramowania, biuro księgowe, prawnicy, usługodawcy, którzy są wewnętrznymi lub zewnętrznymi dostawcami Administratora w kraju lub za granicą, np. hostingodawcy, podmiot zapewniający usługi marketingowe,

 • podmioty i organy którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

V. Profilowanie

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Nie powinno to stanowić jednak wpływu na Twoją sytuację prawną , jednakże pomóc to w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do Twoich zainteresowań. Użyte informacje są anonimowe Stanowią dane statystyczne np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie. 

Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na Twoje prawa i obowiązki

Podstawą prawną : art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do usunięcia danych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do cofnięcia zgody,

 • sprzeciw „marketingowy – Twoje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,

 •  prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Wskazane powyżej uprawnienia nie mają charakteru bezwzględnego i w niektórych sytuacjach nie będziesz mógł z nich skorzystać, a Administrator ma prawo odmówić ich spełnienia (np. w sytuacji żądania usunięcia danych zgromadzonych w dokumentacji psychologicznej lub prawa do uzyskania kopii danych, które to uprawnienie to może niekorzystnie wpływać na prawa i  innych osób, takie jak np. prawa autorskie czy tajemnica zawodowa).

Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), 

VII. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google oraz Facebook Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

VIII. Mechanizm cookies

Serwisu używa niewielkich plików (informacji tekstowych), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies.

Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z urządzenia końcowego Użytkownika

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania). Podczas wizyty w Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania).

IX. Cookies innych podmiotów

Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich, które mogą używać plików cookies.

W celu pozyskania pacjentów, a także dostarczenia możliwości łatwiejszej komunikacji za pomocą mediów społecznościowych wykorzystywane są pliki cookies serwisów społecznościowych.

Serwis wykorzystuje wtyczki, przyciski i inne narzędzia udostępnione przez serwisy społecznościowe np., Facebook, Instagram.

Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do zewnętrznego portalu społecznościowego np., Facebook, Instagram. Wtyczki te mogą gromadzić informacje na temat Użytkownika tj., identyfikator, odwiedzana witryna, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, data i godzina – informacje te nie są przekazywane Administratorowi. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy te pozyskiwały informacje dotyczące jego wizyt na stronie, powinien wylogować się z nich przed wejściem na stronę Administratora.

Szczegóły dotyczące z przetwarzaniem danych przez administratorów serwisów społecznościowych reguluje odrębna polityka prywatności, którą ustala dany podmiot.

Polityka Prywatności i plików cookies ma jedynie charakter informacyjny.

 

Umów się na sesję